HOTĂRÂREA nr.101 Din 11.07.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.101

Din  11.07.2019

privind modificarea partiala a HCL nr.96/2019 pentru aprobarea închirierii prin atribuire directă sau licitație pe o perioadă de 7 ani a unor suprafeţe de pajişti permanente aflate in administrareaUAT oraș Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere referatul de aprobare nr.8668/08.06.2019 a primarului orașului Jibou ;

          Având în vedere raportul Biroului agricol nr.8667/08.07.2019 prin care se propune modificarea partiala a HCL nr.96/2019 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă sau licitație pe o perioadă de 7 ani a unor suprafeţe de pajişti permanente aflate in administrareaUAT oraș Jibou;

          Având în vedere:

             – Legea Nr. 32/2019 a Zootehniei care  reglementează creşterea şi exploatarea, ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului zoopastoral

-OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

– HG 1064/2013  privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a -Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

–  Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

                În conformitate  cu prevederile   art.129 alin.(2), lit. c, alin. (14)  din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ;

                În temeiul prevederilor art.139 alin( 3), art. 196, alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.96/2019  pentru aprobarea închirierii prin atribuire directă sau licitație pe o perioadă de 7 ani a unor suprafeţe de pajişti permanente aflate in administrareaUAT oraș Jibou în sensul  diminuării perioadei de  închiriere de la 7 ani la 5 ani .

Art.2 Se aprobă modificarea caietului de sarcini aprobat prin HCL nr. 96/2019,  conform Anexei, parte integrantă din prezenta.

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Jibou, și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

          Art.4 Celelelte prevederi ale HCL nr. 96/2019 rămân neschimbate .

           Art.5 Prezenta hotărăre se comunică cu :

          -Dl.Primar

          -Serviciul  buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

          -Biroul Agricol

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

   MUREȘAN AUGUSTIN                                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                          OPRIȘ MARIA