HOTĂRÂREA NR. 72 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72

Din 25.05.2021

Privind   aprobarea  vânzării prin licitație publică deschisă cu oferta la plic închis, a unei parcele de teren,apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial ,înscrisă în CF 52110 Jibou nr.cadastral 52110 în suprafață de 3635 mp , în vederea realizarii unor construcţii cu destinația de construcții industriale  și/sau hale depozitare produse industriale sau alimentare

 Consiliul local  al orașului Jibou

Avand în vedere:

         -raportul nr.6913/19.05. 2021  al compartimentului  Urbanism ,administrarea domeniului public și privat privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu oferta la plic închis, a unei parcele de teren,apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial ,înscrisă în CF 52110 Jibou nr.cadastral 52110 în suprafață de 3635 mp , în vederea realizarii unor construcţii cu destinația de construcții industriale  și/sau hale depozitare produse industriale sau alimentare;

-solicitarea de cumparare teren depusa de catre  SC Dosa Daniel Vet SRL prin adresa nr.190/31.03.2021 ne comunică că doreste achiziționarea unei suprafețe de 3500-4000 mp în incinta Parcului industrial în vederea construirii unei hale care va avea scop depozitarea și distribuirea de poduse;

-Referatul de aprobare nr. 6912/19.05. 2021 a domnului Primar ;

-HCL nr 61/26.05. 2020 pentru aprobarea Regulamentului Cadru  de vanzare a bunurilor imobile  apartinand  domeniului  privat al orasului Jibou  aflate in  administrarea Consiliului local al orasului JIBOU;

Avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr 1 a Consiliului local;

        Potrivit prevederilor art 334-346 , 311,354, 355, 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Vazand prevederile art 129 (2) lit c  din OUG nr 57/ț2019 privind Codul Administrativ;

        În temeiul art 196 (2) lit a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Aprobarea  vanzarii  prin licitatie publica deschisa cu oferta la plic inchis pentru parcela apartinând domeniului privat al orașului Jibou, situată  în incinta Parcului Industrial ,înscrisă în CF 52110 Jibou nr.cadastral 52110 în suprafață de 3635 mp , în vederea realizarii unor construcţii cu destinația de construcții industriale  și/sau hale depozitare produse industriale sau alimentare;

Art.2 Aprobarea prețului minim de pornire a licitației in valoare de 128.900 lei  fără TVA , echivalent cu 26.200  euro –conform expertizei ( curs euro la data evaluarii 4,9259 lei /euro).

         Art.3 Aprobarea documentatiei   de atribuire  inclusiv  caiet de sarcini  si fisa de achizitii conform anexei  parte integranta din prezenta .

         Art.4 Aprobarea  raportului de expertiza intocmit de PFA Dehelean Gheorghe prin ing. Dehelean Gheorghe- evaluator ANEVAR , conform anexei parte integranta din prezenta.

         Art.5 Desemnarea doamna consilier  Cadar Anamaria membru titular in comisia de evaluare oferte, iar domnul consilier Chis Ciprian,membru supleant in comisia de vanzare.

         Art.6.Domnul primar  si doamna secretar  general sunt imputerniciti sa semneze  contractul de vanzare-cumparare la un birou notarial .

         Art.7  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  compartimentul urbanism  si comisia de evaluare oferte.

         Art.8 Prezenta se comunica  cu

         -Domnul Primar

         -Institutia Prefectului  -Judetul Salaj

         -Compartimentul urbanism

         -Publicitate /mass-media

         -Dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA