HOTĂRÂREA  nr.45

Din  24.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA  nr.45

Din  24.02.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie 2023

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

         Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

         Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 În temeiul prevederilor Art. 139 (1,3) art 196 (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 În luna  martie 2023 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Big Valentin,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi  secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

         Art.4   Prezenta se comunică cu

                   -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                  -Primarul orașului Jibou

                  -Persoana menționată la articolul 1

                  -Dosar hotărâri /Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ

           POP IULIUS EMMANUEL                  SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                        TEGLAȘ  RODICA