HOTĂRÂREA NR.72

Din 13.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.72

Din 13.04.2023

privind modificarea HCL 175/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ȘI VAR”

  Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.4755/07.04.2023 al Primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr.4756/07.04.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice ;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Art.9 alin(1) din Normele metodologice aprobate prin OMDLPA nr.1333/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”;

Văzând prevederile art. 129 (2) lit.b) coroborat cu art.129 (4) lit.d) din OUG nr. 57/2019  provind Codul Administrativ, cu modifiările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.196(1)lit. a) art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică – studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA SI VAR”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de SC AQUA PROEXE URBAN SRL, înregistrată la ORASUL JIBOU cu nr. 13174/25.10.2021

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA SI VAR”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE APARTINATOARE ORASULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA SI VAR”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al ORAȘULUI JIBOU a sumei de 494.230,00 LEI(inclusiv TVA) reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art.5 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

Art.7 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului -județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Compartimentul Management de proiecte și achizitii publice

         -Serviciul buget,finanțe contabilitate,impozite și taxe locale

         -Publicitate/dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA