HOTĂRÂREA NR.81

      Din 09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                        

HOTĂRÂREA NR.81

      Din 09.06.2022

privind completarea HCL nr.152/2019 prin care a fost modificata HCL nr.113/2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea

Consiliul Local Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul  de specialitate  nr. 7394/08.06.2022 al  Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

-Prevederile Art.292, alin.(1),(7) , Art. 287 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

-Adresa 4084/10.02.2022 a Ministerului Transportului și Infrastructurii se solicită modificarea HCL nr. 152/2019;

Conform Art.1 alin(1) din Legea nr.50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.152/2019 prin care a fost modificata HCL nr.113/2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea  Consiliul Local Jibou, în sensul precizării cu exactitate a obiectivelor de investiții și a surselor de finanțare necesare realizării acestora, respectiv dispoziții cu privire la întoarcerea bunurilor în domeniul public al statului, în cazul în care investițiile propuse nu se realizează.

Art.2 Bunul imobil lot nr.2 identificat prin nr Cadastral 54996 este format din teren in suprafata de 1000mp si construcții aferente Dispensar  CFR Jibou- C1- Cladire dispensar avand suprafata construita de 105 mp, Suprafata desfasurata-210mp și C2-Construcții în SC-121 mp, conform Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, atasat.

Art.3 Pe  amplasamentul respectiv se intenționează realizarea unui Centru de permanenta cu servicii socio medicale si amenajarea zonei exterioare. Pentru realizarea investitiei sursele de finantare vor fi din bugetul local a Orasului Jibou,  fonduri nationale si europene  iar realizarea investitiei se preconizeaza a fi realizata intr-un termen de 10 ani de la data intrarii terenului in proprietatea publica a Orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou.Estimam valoarea investitiei la aproximativ 15 mil RON . 

Art.4 Valoarea de piata a imobilului , (teren si construcții) identificat prin nr. cadastral 54996 potrivit  Raportului de evaluare întocmit de catre SC ALBERT GLOBAL EPI SRL, prin evaluator autorizat ANEVAR EPI, EI, EBM, Anca Larisa Borz este 205100lei fara TVA din care valoarea terenului este de  79100lei iar a construcțiilor este 126000lei.

Art.5  În situația nerealizării obiectivului propus în termenul menționat anterior, bunul se va reintoarce in domeniul public al Statului Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii .

Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul urbanism , amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

Art.7 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Biroul Urbanism

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate/mass-media

          -Spitalul  clinic CFR Cluj Napoca

           -Ministerul Transporturilor

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA