HOTĂRÂREA nr.153 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA nr.153

Din  29.10.2019

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 4,20 miilei

pentru intretinerea  pe  timp de iarna a drumurilor județene, transa I  2019/2020

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.13316/28.10.2019 Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 4,20 miilei pentru intretinerea  pe  timp de iarnă a drumurilor județene, transa I  2019/2020

-referatul de aprobare  nr.13315/28.10 2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 Și 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2019 cu suma de 4,20 miilei pentru intretinerea  pe  timp de iarnă a drumurilor județene, transa I  2019/2020 astfel:                                                                         

                                                                                                                           MII LEI

 VENITURI

 43.02.08   ” Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale

                      și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate “  4,20 miilei

CHELTUIELI

CAP 74.02.05.01.02 Serviciu Salubrizare                                                      4,20 miilei

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

            Art.3  Prezenta se comunică cu :

            -Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

            -Dl Primar

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA