Hotararea nr. 63 din 29 iulie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 63

                                                Din  29 iulie 2014

Privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 iulie 2014,

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art. 49 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local, conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art. 2     Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

               Bujor Ioan                                                                               Secretar oraş,

                                                                                                                     Opriş Maria