HOTĂRÂREA  nr.200

Din  21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.200

Din  21.11.2023

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.15217/20.11.2023 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-Referatul de aprobare nr. 15217/20.11.2023 al primarului orașului;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor art.49, alin.5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-OUG Nr. 90/2023 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel:                                                                                                                         

Reducere MiileiDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare Miilei
82.50Sectiunea functionare82.50
102.0051020103 Autoritati executive 100101 Salarii de baza68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100101 Salarii de baza20.00
20.0051020103 Autoritati executive 100117 Indemnizatii de hrana68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 570201 Ajutoare sociale in numerar118.00
16.0084020303 Strazi 100117 Indemnizatii de hrana
138.00TOTAL138.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

Art.3   Prezenta se comunică cu :

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA