PH nr. 103 din 18.09.2018

HOTĂRÂREA  nr.103

Din 18.09.2018

privind  aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici  privind proiectul “Modernizarea  iluminatului public în orașul JIBOUși satele aparținătoare aprobați prin HCL nr. 50/2017

 

      Consiliul local al oraşului Jibou ,întrunit în sedinţa  extraordinară,

      Având în vedere:

    -raportul de specialitate nr. 11503 din 17.09 2018 al  Compartimentului Management de proiecte și Achiziții Publice  

    -expunerea de motive  a domnului primar nr 11504/17.09.2018 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

      Potrivit prevederilor art.44 alin  1 din legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare

       În conformitate  cu prevederile   art.36 alin( 2) lit  b, coroborat cu alin.4 lit d, din

Legea 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

       În temeiul prevederilor art.45 alin 3  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTARĂȘTE:

 

     Art.1  Se  aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici  privind proiectul “Modernizarea  iluminatului public în orașul JIBOU  și satele aparținatoare astfel aprobați prin HCL nr. 50/2017 , conform Anexei parte integrantă din prezenta

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințeaza  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Domnul  Primar

          -Compartimentul buget, finante, contabilitate

           -Compartimentul  investitii, managementul proiectelor  

          -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

          -Mass-media

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                               SECRETAR ORAȘ

                                                                                OPRIȘ MARIA