HOTĂRÂREA  nr.177

Din  24.10.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.177

Din  24.10.2023

Privind aprobarea contului de execuție bugetară al Spitalul Orășenesc Jibou „Dr.Traian Herța”,  încheiat la 30 septembrie 2023

Consiliul Local al Oraşului Jibou;

Având în vedere:

-Raportul nr.12872/10.10.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou nr.12854/09.10.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Jibou;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art. 139 (1,3), art. 196 (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al Spitalul Orășenesc Jibou „Dr.Traian Herța”,  încheiat la 30 septembrie 2023, astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INIȚIALE 2023PREVEDERI DEFINITIVE 2023INCASĂRI/ PLĂȚI 30.09.2023
 VENITURI TOTALE 19.470.00014.762.00011.146.202
 Venituri din prest. servicii331008600.000465.000550.959
 Venituri din contractele încheiate cu casele de asig. sociale de sănătate3310215.614.0004.261.0004.781.386
 Venituri din contractele încheiate  cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la BS3310301.200.000900.000853.516
     Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume3310315.0005.0000
     Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare40150170.00070.0000
     Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare40150230.00030.0000
     Subv din bugetele locale pentru finanțarea unor cheltuieli capital domeniul sănătății43101450.00050.0000  
 Subv. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pt. acoperirea creșterilor salariale43103311.901.0008.981.0004.960.341
 CHELTUIELI TOTALE 19.470.00014.762.00010.461.428
 CH. PERSONAL1015.908.00011.983.0008.523.606
 CH. MATERIALE   din care203.482.0002.699.0001.937.822
 Bunuri și servicii20.011.698.0001.323.000924.129
 Reparații curente20.02150.000150.00096.839
 Hrana20.03283.000200.000178.748
 Medicamente și materiale sanitare20.041.181.000876.000708.484
 Obiecte inventar20.05155.000135.00024.922
 Deplasări20.065.0005.0000
 Pregătire profesională20.1310.00010.0004.700
 CH CAPITAL7080.00080.0000

EXCEDENT 684.774 lei

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc  Jibou „Dr. Traian Herța”.          

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Spitalul Orasenesc Jibou „Dr. Traian Herța”

            -Dosar ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

                        ALMAȘ IOAN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                    TEGLAȘ RODICA