HOTĂRÂREA NR.162 Din 20. 12 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.162

                                                Din 20. 12 2016

                Privind  stabilirea  taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul 2017

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data  20. 12 2016

            Având în vedere

                –  raportul nr   15. 499 din 13. 12 2016  al biroului buget finante contabilitate impozite si taxe .  

              –     expunerea de motive a d-lui Primar

              –     avizul comisiei de specialitate;

            In conformitate cu prevederile legii nr 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru  cu modificarile si completarile ulterioare

            In temeiul art. 36 alin 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se   stabilesc  taxele extrajudiciare de timbru pentru anul 2017

 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  d.l. primar

            Art. 3-   Prezenta se comunică cu:     

                       –     biroul buget finante contabilitate impozite si taxe   

  • Dl. primar
  • mijloace de publicitate
  • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj
  • Dosar hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                             Petean Doru Aurelian                                                      Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                        Opriş Maria