HOTĂRÂREA NR.177

        Din  16.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.177

        Din  16.12.2022

Privind  alocarea sumei de 5000 lei pentru acordarea unor pachete pensionarilor

cu ocazia sărbătorilor de iarnă

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 15929   din  15.12.2022 al domnului Primar ;

          -Raportul nr. 15930   din  15.12.2022 alCompartimentului contabilitate prin care se propune alocarea sumei de 5000 lei  pentru acordarea unor pachete  pensionarilor  cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

          – adresa nr.15900/14.12.2022 a Sindicatului Liber al Pensionarilor Salaj reprezentat de ONICAS ANA, prin care se solicita acordarea unui număr de 50 pachete cu produse alimentare pentru pensionarii care au venituri mici .

          -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

          Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

          În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru acordarea a 50 de pachete x 100 lei/pachet pensionarilor  care se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate.

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

          Art. 3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Compartimentul contabilitate

          -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

          -Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

      ALMAS  IOAN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA