HOTĂRÂREA nr.45 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.45

Din 18.04.2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2019

   Consiliul local al orașului Jibou,

   Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr. 4874 din  16.04.2019 al Serviciul Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

       – expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

       Potrivit prevederilor Legii  nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019

       Văzând  prevederile art. 36 alin (2) lit b, 36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare ;  

      În temeiul prevederilor art.45 alin (2)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli  la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2019  al UAT oraș  Jibou, astfel:

DENUMIRE INDICATOR PREVEDERI ANUALE TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
CAP 70.10 PIATA          
VENIT DIN TAXA PIATA 124.300 26.000 41.300 28.950 28.050
CHELTUIELI TOTAL 124.300 26.000 41.300 28.950 28.050
CHELT PERSONAL 80.700 19.000 19.600 22.500 19.600
CHELT MATERIALE 28.600 7.000 6.700 6.450 8.450
CHELT CAPITAL 15.000   15.000    
           
CAP 65 10 INVATAMANT          
VENITURI 359.000 100.500 102.500 78.500 77.500
CHELT MATERIALE 359.000 100.500 102.500 78.500 77.500
           
CAP 66.02 SANATATE          
VENITURI  total 13.200.000 3.200.000 3.450.000 3.275.000 3.275.000
CHELTUIELI TOTAL 13.200.000 3.200.000 3.450.000 3.275.000 3.275.000
CHELT MATERIALE 1.832.000 731.000 460.000 290.000 351.000
CH PERSONAL 11.220.000 2.469.000 2.904.000 2.923.000 2.924.000
CH CAPITAL 148.000   86.000 62.000  

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și Serviciul  Buget, Finanțe , Contabilitate, Impozite și taxe;

     Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului Județul Sălaj

          -Serviciul Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe

          -Trezoreria Jibou

          -Consiliul Județean Sălaj

          -Dosar de ședință/dosar hotărâri

          -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA