HOTĂRÂREA nr.101 Din 09.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.101

Din  09.07.2020

privind  aprobarea încheierii a doua contracte de asistență juridică

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 7805/08.07.2020  prin care se propune încheierea a două contracte de asistență juridică ;

-referatul de aprobare  nr.7804/08.07.2020 a domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 1 alin2 lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri  de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei  financiare  și de  modificare și completare a unor acte normative;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  încheierea a două contracte de asistentă juridică cu cab. Av. Gavriș Ioan Darie în valoare de 2.500 lei astfel având ca obiect

  • punerea în executare a sentinței civile nr. 46/31.01.2020 pronunțată în dosar nr.2834/1752/2018
  •  recuperare cheltuieli de judecata .

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează domnul Primar și Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale .

              Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Domnul Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media        

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

   CSATLOS SANDOR                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA