HOTĂRÂREA nr. 104 Din 14.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.104

Din  14.07.2021

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

         Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

          -raportul de specialitate nr.9087/13.07.2021 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr.9086/13.07.2021 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

         Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel: 

                                                                                                                                                                   Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
33.50Sectiunea functionare33.50
33.5084020303 Strazi80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale30.00
33.502002 Reparatii curente200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare30.00
6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu3.50
200104 Apa canal si salubritate2.50
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii1.00
700.00Sectiunea dezvoltare700.00
100.0070020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte 710101 Constructii Obiectiv de investitii: Lucrari de interventie  privind cresterea  performantelor energetice ale  blocurilor de locuinte O 1 si O2870205 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 580102 Programe din FEDR Obiectiv de investitii: Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou500.00  
600.0084020303 Strazi84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv de investitii: Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului100.00
200.00710101 Constructii Obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizare rigole pluviale in satele Var si Cuceu
400.00710101 Constructii Obiectiv de investitii: Reabilitare si modernizare rigole str Libertatii700206 Iluminat public si electrificari rurale 710101 Constructii Obiectiv de investitii: Introducere retele electricei in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului100.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul Contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment Contabilitate

-Publicitate/mass media

         -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

         ALMAȘ IOAN                                                                 SECRETAR GENERAL                                                                                                       OPRIȘ MARIA