HOTARAREA nr 117 din 27.09.2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                         HOTARAREA nr 117  

                                         din   27. 09.  2016

 Privind alocarea sumei de 20.000 lei  Asociatiei “ Suntem parinti, noua ne pasa “

     Consiliul local al  orasului Jibou

Avand in vedere

  • cererea  Asociatiei “ Suntem parinti, noua ne pasa “ .
  •  referatul  nr 11.704 din 15.09. 2016 al compartimentului  de servicii  si prestatii sociale  privind necesitatea  si oportunitatea  alocarii de fonduri pentru  aceasta asociatie
  • referatul  nr 11.666 din 14.09. 2016  al compartimentului  contabilitate prin care se comunica ca sunt sume alocate in buget cu aceasta destinatie  , expunerea de motive a domnului primar ,avizul favorabil al comisiilor  de specialitate nr 1 si 2 a Consiliului local. .

 In baza prevederilor  legii nr 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, a Legii nr 273/2006 ,republicata  legea finantelor publice locale , a legii nr 274 /2004  privind protectia  si promovarea  drepturilor copilului, 

      Potrivit prevederilor art 36 alin 2  lit d , art 36 alin 6 lit a pct 2   din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale .

    In temeiul  prevederilor  art 45 alin 1,2   din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale .

                                          HOTARASTE

      Art 1 – Alocarea sumei de 20.000 lei lei  Asociatiei “ Suntem parinti, noua ne pasa “pentru desfasurarea   activitatii asociatiei

     Art 2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  dl. Primar  si  comp. Contabilitate .

    Art 3  – Prezenta se  comunica

  • dl primar
  • Institutia Prefectului judetului Salaj
  • Comp. Contabilitate
  • Publicitate ,  mass-media
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta  
  • Asociatia “ Suntem  parinti , noua ne pasa” 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                         Contrasemneaza SECRETAR                                                

                        Micle Corina                                                     Opris Maria