HOTĂRÂREA NR. 151 Din 29. 11 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 151

                                                Din 29. 11 2016

Privind rectificarea bugetului local  la venituri si cheltuieli   cu  suma de 691,00miilei

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29. 11. 2016

            Având în vedere:

  • expunerea de motive a domnului Primar
  •  Raportul nr 15.059 din 29.11. 2016   al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului local , adresa nr 725/29.11.2016 a Directiei de finante publice Salaj
  • avizul favorabil     al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local  la venituri si cheltuieli  cu suma de 691,00 mii lei conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotăr

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Stana  Ioan                                                                        SECRETAR ORAS

                                                                                                                Opris Maria