Hotararea nr. 22 din 25 martie 2014

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 22

                                                 din 25 martie 2014

Privind aprobarea realizarii investitiei „Modernizare zona centrala in orasul Jibou”

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2014,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul  art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                Hotărăşte:

Art. 1   Se aprobă realizarea investitiei  „Modernizare zona centrala in

Orasul Jibou” in valoare estimata de 1.517.183,39 lei, fara TVA.

                        Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

Art. 3   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Farcas Sorin                                                                   SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria