HOTĂRÂREA NR.102 Din 16.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.102

Din 16.07.2020

privind completarea HCL nr.95/29.06.2020 cu Anexa privind descrierea investiției aferente proiectului ”Modernizarea iluminatului public în orașul Jibou și satele aparținătoare” cod SMIS 125172

Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.7944 din 14.07.2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.7946/14.07.2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind completarea HCL nr.95/29.06.2020 cu Anexa privind descrierea investiției aferente proiectului ”Modernizarea iluminatului public în orașul Jibou și satele aparținătoare” cod SMIS 125172;

        -avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  completarea HCL nr.95/29.06.2020 cu Anexa privind descrierea investiției aferente proiectului ”Modernizarea iluminatului public în orașul Jibou și satele aparținătoare” cod SMIS 125172,parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

     CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA