HOTĂRÂREA nr. 87 Din 29.06 .2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.87

Din  29.06 .2021

Privind rectificarea bugetului pe anul 2021

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 8438/25.06..2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 8437/25.06.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 după cum urmează:

             VENITURI                                                                                                    100,00 miilei

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                                                           100,00 miilei 

           CHELTUIELI                                                                                                 100,00 miilei

CAP 51.02.01.03 Autoritati executive                                                                        14,50 miilei

20.01.03  Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                     4,50 miilei

20.05.30 Alte cheltuieli cu obiecte de inventar                                                              10,00 miilei   

CAP 84.02.03.03 Strazi                                                                                                 85,50 miilei                                                                                                                                                 

20.01.03  Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                     1,50 miilei

20.01.05  Combustibil                                                                                                    10,00 miilei

20.01.06   Piese de schimb                                                                                             10,00 miilei

20.01.07  Transport                                                                                                          4,00 miilei

20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                  60,00 miilei

           Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ   MARIA