HOTARAREA 88 Din 14 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 88           

                                                Din  14 iulie  2016

privind   numirea a doi consilieri locali in comisia de selectie a proiectelor culturale   finantate potrivit prevederilor legii nr 350/2005 

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 iulie 2016

Având în vedere

– raportul nr  9232 din 07.07. 2016 al compartimentului  Investitii ,Managementul Proiectelor prin care se propune numirea a doi consilieri locali in comisia de selectie a ofertelor  culturale  finantate potrivit prevederilor legii nr 350/2005 deoarece restul membriulor comisiei sint numiti de catre dl primar prin  dispozitie

-expunerea de motive a domnului primar ,avizul favorabil  al comisiei de specialitate  nr 3 a Consiliului local.

      Vazand prevederile Legii nr 350/2005  privind regimul finantarilor nerambursabile  din fonduri publice  alocate  pentru  activitati  nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare , HCL nr 55 /26.04. 2016 prin care s-au alocat fonduri pentru  finantarea  activitatilor  culturale ,pe baza legii nr 350/2005

     In temeiul art. 36 alin 9  si 45(1), (2)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se  aproba   numirea a doi consilieri locali in comisia de selectie a proiectelor culturale  finantate potrivit prevederilor legii nr 350/2005 : Csatlos Sandor  si Micle Corina Comisia  se completeaza  cu personalul    numit de catre domnul primar prin dispozitie din randul functionarilor publici cu atributii in domeniu .

          Art. 2  – Prezenta se comunică cu:

                        –    Dl. Primar

                        –    persoanele prevazute la art 1  

Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza SECRETAR

Muresan Augustin                                                                    Opris Maria