HOTĂRÂREA nr.8 Din 28. 01. 2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.8

Din  28. 01. 2020

Privind alocarea unor sume pentru reparatii apartament situat in str. Garoafelor, bl. A2, ap.14, proprietatea Orașului Jibou.

            Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr. 730/21.01. 2020  Privind aprobarea lucrarilor de reparatii pentru apartamentul situat in str. Garoafelor, bl. A2, ap. 14 oras Jibou

– Hotărârea Consiliului  Local   nr. 161 din 26.11.2019 privind  atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în orașul Jibou, str. Garoafelor nr.9, bl.A2, ap.14, Asociației Vis Juventum.

-referatul de aprobare  nr 729/21.01.2020  al domnului primar

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local 

            Vazand  prevederile art 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

    In temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTÂRĂȘTE:

            Art.1 Se aproba alocarea sumei de 24.000 lei cu TVA inclus pentru realizarea unor lucrari de reparatii: inlocuire tamplarie existenta, realizare bransament retea de gaz, achizitionare și montare centrală termică.

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget , Finante, contabilitate, impozite si taxe locale. .

            Art.3 Prezenta se comunică cu

            -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finanțe Contabilitate, impozite si taxe locale

            Compartimentul management de proiect și achiziții publice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL                                                                                               OPRIȘ MARIA