HOTARAREA nr 106 Din 30. 08. 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

UAT ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTARAREA  nr 106

                                                  Din   30. 08. 2016                                                       

privind aprobarea vânzării prin licitatie publica deschisă cu strigare a unor parcele de teren situate în incinta Parcului Industrial Jibou  în vederea realizarii unor construcţii.

             Consiliul local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 30.08.2016

  Avand in vedere :

      – Referatul  nr 9656  din 19.07. 2016 al  biroului  urbanism  , administrarea domeniului public si privat  al orasului Jibou  si biroul buget ,finante contabilitate :

    –   Strategia locala de dezvoltare economică socială a oraşului Jibou  care are ca principal obiectiv stimularea potenţialului economic al industriei şi crearea de condiţii pentru diversificarea facilităţilor şi a serviciilor oferite cetătenilor.

      – Interesul manifestat  de caqtre investitori  de a achizitiona  teren în Parcul Industrial Jibou  în vederea realizării unor construcţii industriale

      –  expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei nr 1 si 3 a Consiliului local

        Potrivit  prevederilor art  36 alin 2 lit c art 36 alin 5 lit b,  art 123    din legea nr 215/2001  legea administratiei publice locale  republicata

     In temeiul prevederilor art 45 alin 3  din legea nr 215/2001  legea administratiei publice locale,  republicata

                                               HOTARASTE

        Art 1 Aprobarea vânzării prin licitatie publică deschisă cu strigare pentru :

          –  parcela înscrisă în  CF 52107 nr. cad 287/1/4  în suprafaţă de 3728 mp –  pret minim de pornire a licitatiei  61.278  lei echivalent a 13.570  euro –conform expertizei ;

           – parcela înscrisă în CF 52110 nr.cad 287/1/3  si Cf 52757 cu nr. cad 288  în suprafaţă de 5910 mp –  pret minim de pornire a licitatiei  97.143  lei  echivalent 21.512 euro – conform evaluarii ;

           -parcela înscrisă în CF 52683 nr. cad 52683  în suprafaţă de 2822 mp –  pret minim de pornire a licitatiei  46.386  lei echivalent 10.272  euro –conform expertizei ;

      Art 2 Aprobarea caietului de sarcini cu documentaţia de licitatie aferenta fiecarei parcele în parte ,conform anexei , parte integranta din prezenta.

     Art 3  Aprobarea  raportului de evaluare întocmit de catre  ing. Dehelean Gheorghe –evaluator atestat S.C.Demed Expert SRL conform anexei parte integranta din prezenta ;

    Art 4 .Desemnarea a doi consilieri locali membrii titulari  în comisia de licitatie Stana Romulus si Cotut Stefan ,iar membri supleanti Muresan Augustin si Foltis Radu

   Art 5  Dl. primar este imputernicit  să  semneze în fata notarului public actul de vânzare cumpărare a imobilului în cauză.

   Art 6       Prezenta  se comuica  cu

                                                                                              Contrasemneaza

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                    p.  SECRETAR    Opris Maria

              Rus Dan                                       

                                                                                                 Ivanescu Oana