HOTĂRÂREA nr.173 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU                      

HOTĂRÂREA nr.173

Din 17.12.2019

Privind aprobarea Planului de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2020

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

            – raportul nr. 15448 din 12.12.2019 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului; 

            -Referatul de aprobare a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;

            În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă Planul de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2020 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar, dl. viceprimar,Serviciul de gospodărie comunală, Poliția locală, compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului. 

            Art.3  Prezenta se comunică cu:  

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

            -Serviciul de gospodarie comunala

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

           -Poliția locală

           -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

-Publicitate/mass media

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA

Anexa la HCL nr 173/17.12.2019

 

PLANUL DE MASURI PENTRU GOSPODARIREA LOCALITATILOR

 

 

  1.Se vor atentiona persoanele fizice prin adrese scrise:

          – sa-si intretina in buna stare constructiile existente;

          – sa asigure repararea,spalarea geamurilor si vitrinelor,inlocuirea celor    

             sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor in care isi desfasoara activitatea;

          -sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si

           pe caile de acces;

          -sa nu depoziteze molozul rezultat din demolari,diferite materiale de

constructii sau utilaje pe domeniul public

                                                                                         Termen: Permanent

                                                                                      Raspunde: Politia Locala                                                                                           

  1. Se va urmari ca deseurile provenite din constructii si demolari sa fie transportate de catre detinatorii de deseuri,de cei care executa lucrari de constructii sau demolari sau de catre un operator de salubrizare autorizat la un Depozit de deseuri care preia aceste tipuri de deseuri.

                                                                                         Termen: permanent

                                                                                      Raspunde: Politia Locala

  1. Plantari de pomi,completarea de goluri in cadrul aliniamentelor stradale;

       Reinsamantari gazon;

       Plantarea de plante ornamentale;

       Varuirea pomilor si bordurilor

                                                                           Termen:29.05.2020

                                                                       Raspunde:  Serviciul de gospodarie comunala

      4.Mentinerea in stare corespunzatoare a spatiilor verzi,a locurilor de agrement.

      Lucrari de intretinere a spatiilor verzi existente:

             -taieri de corectie pomi,trandafiri;

             -taieri gard viu;

             -prasile;

             -cosit;

             -udari;

                                                                        Termen:   permanent

                                                                    Raspunde:   Serviciul de gospodarie comunala                   

   5.Intretinerea drumurilor si strazilor prin plombari si balastari;

      Inlocuirea si completarea indicatoarelor rutiere precum si a cosurilor de gunoi de pe raza orasului Jibou;

      Efectuarea marcajelor rutiere si pietonale;

                                                                    Termen: 30.06.2020

                                                                 Raspunde: Viceprimar

                                                                                   Serviciul de gospodarie comunala

                                                                             

 

 

 6.Stropirea strazilor in perioada secetoasa

                                                                   Termen: In perioada secetoasa

                                                                Raspunde: Viceprimar

                                                                                   Serviciul de gospodarie comunala                   

  1. In satele apartinatoare se vor lua masuri pentru intretinerea drumurilor,podurilor,curatarea si amenajarea rigolelor,varuirea pomilor;

                                                                  Termen: 30.04.2020

                                                                Raspunde: Viceprimar

                                                                                   Serviciul de gospodarie comunala

  1. Identificarea si sanctionarea agentilor economici si persoanelor fizice care desfasoara activitati comerciale sau productive pe domeniul public fara aprobarea primariei orasului Jibou.

                                                                        Termen: permanent

                                                                      Raspunde:  Politia Locala                                                                                                                                                                                      

  1. Intensificarea actiunilor de control pentru depozitarea si sanctionarea celor care depoziteaza deseuri de orice fel in locuri nepermise.

                                                                   Termen: permanent Raspunde: Politia Locala                                                                

 

            

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA