HOTĂRÂREA NR.44 Din 29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

                                                                   HOTĂRÂREA NR.44

Din 29.03.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj”

               Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 3973 / 22.03.2022 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 3974 / 22.03.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj”

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

               Art.1  Se aprobă  Indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj”.

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

TOTAL inclusiv T.V.A.: 2.999.798,85 RON

din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 1.984.022,74 RON

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA