HOTĂRÂREA NR 160 Din 20. 12 2016

ROMÂNIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR 160

                                                   Din 20. 12  2016

Privind aprobarea organizarii licitatiei  publice deschise cu strigare  pentru inchirierea  unui spatiu  situat in str. 1Decembrie 1918 nr 4  loc. Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20. 12 .2016

            Având în vedere:

– expunerea de motive a primarului orasului Jibou

– referatul nr   15.560din 14. 12. 2016   al Biroului Urbanism si administrarea domeniului public si privat  al UAT oras Jibou

Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c si d coroborat  cu art 123 alin 1 si 2  din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                    Hotărăşte:

         Art. 1 – Se aprobă inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare  a unui  spatiu  cu destinatie de birou  in suprafata de 6 mp  situat in str. 1Decembrie 1918 nr 4  loc. Jibou Spatiul  este  proprietate publica a UAT oras Jibou potrivit anexei nr 4 la HG 966/2002.

        Art 2-  Se aproba pretul de pornire a  licitatiei 5 lei/mp /luna

       Art. 3–  Se aproba perioada de inchiriere a spatiului de 5 ani de zile cu posibilitati de  prelungire prin acte  aditionale  in conditiile legii  

         Art 4   Se aproba caietul   de sarcini  cuprinzand  conditiile de  participare  la licitatie ,organizarea si desfasurarea licitatiei ,conform anexei parte integranta din prezenta  hotarare

         Art  5   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  si comisia de evaluare a ofertelor in vederea desfasurarii licitatiei

         Art. 6    Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate si urbanism
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Dosar hotărâri
  • Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

 Petrean Doru Aurelian                                           SECRETAR oras Opris Maria