HOTĂRÂREA nr. 64 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.64

Din 25.05.2021

Privind rectificarea bugetului pe anul 2021 

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 6984 /20.05.2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 6983/20.05.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 astfel:                miilei                                                                                                                                                                                      

         VENITURI                                                                                               641.85

   48.01.03    sume primite de la UE

                        prefinantare                                                                                  641.85

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                           641.85

   CAP 65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                               641.85

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                     641.85                                        

           Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ:

 PAȘCALĂU VLAD ANDREI                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA