HOTĂRÂREA NR. 83 din 17 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR.  83

                                                 din  17 decembrie 2013

Privind rectificarea bugetului local potrivit HG  nr.935/2013

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 17 decembrie  2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local cu sumele repartizate defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, astfel:

VENITURI

11.02.02. Sume defalcate din TVA pt. finantarea

                        Chelt.cu salarii invatamant…………………………..  250,00 mii lei

CHELTUIELI

Cap.65.02. INVATAMANT……………………………………………. 250,00 mii lei

– Gradinita Prichindel……………………………………………………..    45,00

– Lic. Tehn.Octavian Goga……………………………………………….   91,00

– Scoala gim. Lucian Blaga………………………………………………   59,000

– Liceul teoretic I.Agarbiceanu………………………………………….   55,00

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Almas Ioan                                                                          SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria