PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou si Serviciului politiei locale

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou si Serviciului politiei locale

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere referatul de specialitate nr. 2534/21.05.2013 al Biroului resurse umane, Nota de fundamentare  privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului,  Adresa A.N.F.P nr.9204/2013;

            In baza prevederilor  Legii nr. 188/1999 -privind statutul functionarilor publici, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            In temeiul art. 36(2) lit. a şi  art.  45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  reactualizarea statului de functii  din   aparatul de specialitate al Primarului si Serviciului Politia Locala Jibou, ca urmare a promovarii in grad profesional superior a unor functionari publici de executie, conform Anexei  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Teglaş Rodica, inspector resurse umane.

             Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                                            Avizat legalitatea:

                                                                                          Secretar oras,

                                                                                           Opris Maria