HOTĂRAREA nr. 2 Din 08.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA nr. 2

Din 08.01.2020

Privind  aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local

            Consiliul local al  orașului Jibou întrunit în ședința extraordinară;

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr. 15/04.01.2019 al Serviciului contabilitate  privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea  de dezvoltare pe anul 2019  din excedentul bugetului local

            – referatul de aprobare a domnului primar,avizul comisiilor de specialitate 1și 3;

             În  conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3751/13.12.2019

      pentru aprobarea  Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar

 pe anul 2019,   cap V art 5.17.3  litera b;

      Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă acoperirea deficituluI  bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local astfel:

             Venituri an curent sect dezvoltare …………………………….  4.967.001,14  lei

Cheltuieli bugetare an curent…………………………………… 10.879.292,10  lei

Deficit bugetar       …………………………………        5.912.290,96  lei

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Serviciul contabilitate .

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

       – Institutia Prefectului –județul Sălaj

       – domnul Primar

      –  Trezoreria Jibou.

      –  Serviciul contabilitate

       – dosar hotarari/dosar de sedinta

      –  publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

        SARKOZI PAUL                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA