HOTĂRÂREA NR.81 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.81

Din 25.06.2019

Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către ”Liceul tehnologic Octavian Goga” Jibou

          Consiliul local al  orașului Jibou,

          Având în vedere:

-expunerea de motive nr.7951/24.06.2019 a domnului primar;

 -raportul comun de specialitate nr.7950 din 24.06.2019  dl   Biroului urbanism,amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat și Serviciul, buget,finațe,contabilitate, impozite și taxe locale;

          – raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local

– prevederile art.3 (1,4) a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

-art. 112  din Legea nr. 1/2011  legea educației naționale, actualizată;

          -prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          -prevederile art. 36,alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ , din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1 și 3), art.115 alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215 / 2001  legea  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă darea în administrarea  ”Liceului  Tehnologic Octavian Goga”  situat în str. Wesselenyi Miklos nr.5,  loc. Jibou, județul Sălaj unitate cu personalitate juridică  a unor bunuri imobile (clădiri și terenuri aferente ) aparținând domeniului public de interes local al orașului Jibou înscrise în CF 51971 Jibou și CF 53553 Jibou cu elementele de identificare prevăzute în anexa nr.1- listă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Contractul de dare în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local  prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Primarul orașului JIBOU să semneze contractul de dare în administrare.

Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și secretarul orașului Jibou.

Art.5 Prezenta se comunică cu:

-dl Primar

-Liceul Tehnologic Octavian Goga

-Institutia Prefectului judetul Salaj

-Biroului urbanism

          -Serv. Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA