HOTĂRÂREA nr.187

Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.187

Din 20.12.2022

Privind actualizarea HCL 114/28.07.2020 privind aprobarea taxelor pentru utilizare temporara a locurilor publice din Piața agroalimentară

          Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Raportul nr. 15517/08.12.2022 al Compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului;

          -Referatul de aprobare nr. 15517/08.12.2022 a domnului primar ;

          -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,3 a Consiliului Local;

          -Regulamentul privind  funcționarea Pieței Agroalimentare, cxap.VII, art.18, lit. h;

          Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                            

HOTĂRAȘTE:

          Art. 1 Se aprobă actualizarea HCL 114/28.07.2020 privind aprobarea taxelor pentru utilizare temporara a locurilor publice din Piața agroalimentară, cu urmatoarele taxe:

          -pentru spatiile acoperite ( mese) 15 lei / zi / masa, pentru ziua de joi

          -pentru spatiile acoperite ( mese)   10 lei / zi / masa, pentru zilele le luni, marti, miercuri, vineri, sambata si duminica

          -pentru spatiile neacoperite  3 lei / mp / zi;

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale,  Piata agroalimentara.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          – Piata Agroalimentara

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar de sedinta

          -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA