HOTARAREA NR. 52 din 26 mai 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 52

                                                   din 26 mai 2015

Privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect suprafete locative cu destinatia de locuinta.

            Consiliul Local al orasului Jibou intrunit in sedintra ordinara in data de 26 mai 2015,

            Avand in vedere:

– referatul nr.5037/2015 al  biroului urbanism, administrarea domeniului public si privat prin care se arata ca potrivit actelor normative in vigoare la data adoptarii Hotararii Consiliului Local nr. 49/27.05.2014, contractele de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte au fost prelungite cu un an, iar ulterior Guvernul a emis Ordonanta de Urgenta  prin care durata contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte din proprietatea statului sau a UAT este stabilita de 5 ani, propunandu-se aprobarea prelungirii acestor contracte cu inca 4 ani.

– expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local.

In baza prevederilor OUG nr. 43/26 iunie 2014 privind durata contractelor de inchiriere a suprafetelor locative cu destinatia de locuinta;

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit.c si d  din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                    Hotaraste:

Art. 1   Se prelungeste cu 4 ani durata contractelor de inchiriere care au ca obiect suprafete locative cu destinatia de locuinta, proprietatea privata a orasului Jibou.

Art. 2  Cuantumul chiriei se va stabili potrivit prevederilor legale in materie si anume: OUG nr.40/1999 aprobata cu modificarile si completartile ulterioare prin Legea nr. 241/2001, HG nr. 310/2007, respectiv Legea nr. 448/2006.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredineata d.na viceprimar si biroul urbanism, administrarea domneiului public si privat.

Art. 4  Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

   Srejerean Liviu                                              Secretar oras,

                                                                         Opris Maria