HOTĂRÂREA NR.68 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.68

                                                   Din 28 iulie 2015

Privind aprobarea premierii familiilor care aniverseaza  50 de ani de  casatorie in anul 2015

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 28 iulie 2015,

            Având în vedere:

           – Raportul de specialitate al Biroului buget, finante, contabilitate prin care se propune acordarea unor premii in valoare de 300 lei  familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie in anul 2015. sau care au fost omisi in anii anteriori potrivit Hotararilor adoptate de Consiliului Local.

– expunerea de motive a viceprimarului  privind propunerea de  aprobare a premierii cu 300 de lei a familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie in anul 2015.

–    avizele  comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 si nr.3 ale Consiliului Local

–    art 36 alin 9 din legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale ,

republicata cu modificarile ulterioare,

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2011  privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completariule ulterioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  premierea cu suma de 300 lei a familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie in anul 2015 .

           Art. 2. – Persoanele indreptatite vor prezenta   certificatul de casatorie  si          actele de identitate in original si in copie .

           Art. 3 – Prezenta se  duce la indeplinire de catre  d-na Achimut Maria, inspector comp.stare civila  si d.na  Cret Cosmina, inspector biroul buget, finante, contabilitate.

           Art. 4. – Prezenta se  comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

              Dumuta Mihaela                                                                       SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria