HOTĂRÂREA NR. 14 – din 26 februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                HOTĂRÂREA NR. 14

                                                Din 26 februarie 2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local din luna martie  2013

 

 

 

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de

26 februarie 2013,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                Hotărăşte:

 

            Art. 1  – Se alege preşedinte de şedinţă   doamna consilier  Indreies Ana Claudia

  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna martie 2013.

 

 

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

         preşedintele de şedinţă

         domnii consilieri

         dosar şedinţă

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

 Bujor Ioan                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria