HOTĂRÂREA NR. 153 Din 20. 12. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 153

Din 20. 12. 2016

Privind rectificarea bugetului local potrivit Hotararii nr 183  din 29.11. 2016 Consiliului Judetran  Salaj si a Deciziei nr 6/20162016a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20. 12 2016          

  Având în vedere:

  • expunerea de motive a domnului Primar
  •  Raportul nr 15211 din 06. 12 2016  al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului local;

                              Hotararii nr 183 din 29. 11  2016 a Consiliului Judetean Salaj si a Deciziei nr 6/2016. 20162016a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Salaj

  • avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local potrivit Hotararii nr183  din 29.11. 2016 a Consiliului Judetean  Salaj si a Deciziei nr 6/2016a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Salaj conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                Contrasemnează:

Petran  Doru Aurelian                                 SECRETAR Opris Maria