HOTĂRÂREA nr.98

Din 26.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                          HOTĂRÂREA nr.98

Din 26.07.2022

Privind aprobarea suplimentării finanţării programelor sportive ale

Asociația Club Sportiv Rapid Jibou 

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr. 8704 din 18.07.2022 Comparimentului contabilitate privind aprobarea suplimentării finanţării programelor sportive ale Asociația Club Sportiv Rapid Jibou  ;

– Referatul de aprobare al domnului primar nr.8703/18.07.2022;   

– Cerere Asociației Club Sportiv Rapid Jibou cu nr.5/01.07.2022 , înregistrată la nivel UAT  oraș Jibou cu nr.8361/06.07.2022, prin care solicită suplimentarea sumelor aprobate initial, cu valoarea de 25.000 lei ;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

-HCL nr. 37 din 29.03.2022 prin care s-a aprobat alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul local al orașului Jibou pentru finanţarea Asociației Club Sportiv Rapid Jibou în vederea participării echipei de fotbal la competitiile sportive  desfașurate de catre AJF și  FRF;

În baza prevederilor art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b și art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  suplimentarea  finanţării programelor sportive ale  Asociația Club Sportiv Rapid Jibou cu suma de 25.000 lei în vederea participării echipei de fotbal la competitiile sportive  desfașurate de catre AJF și  FRF.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          – Compartimentul Contabilitate

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          – Asociația Club Sportiv Rapid Jibou

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:          STANA  IOAN                                 SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA