HOTĂRÂREA NR.116

Din 06.09.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.116

Din 06.09.2022

privind aprobarea achizitionarii prin achizitie centralizata de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA) a statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice prevazute in cadrul proiectului

”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialiști S+P+4E”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 10650 / 05.09.2022;

-Raportul de specialitate nr. 10651 / 05.09.2022al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice ;

-Avizele favorabile ale comisiilor de  specialitate ale consiliului local;

-Ghidul solicitantului, Componenta 10- Fondul Local, I.2-Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ, pentru construirea unui bloc pentru specialiști;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  achizitionarea prin achizitie centralizata de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA) a statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice prevazute in cadrul proiectului ”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialiști S+P+4E”

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA)

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ      ȘIGOVAN  FLAVIU                      SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA