HOTĂRÂREA nr.100 Din 11.07.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.100

Din  11.07.2019

  privind aprobarea actualizării valorii cererii de finanțare cu titlul ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2” și a cheltuielilor aferente

      Consiliul local al oraşului Jibou,

      Având în vedere

     -raportul de specialitate nr.8448 din 05.07.2019 al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor   privind aprobarea actualizării valorii cererii de finanțare cu titlul ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2” și a cheltuielilor aferente;

    – referatul de aprobare a domnului primar nr. 8449/05.07.2019 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

     Potrivit prevederilor art.44 alin.  1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

      În conformitate  cu prevederile   art.129 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din

OUG nr. 57/2019 Codul administrativ;

      În temeiul prevederilor art.139 alin( 3), art. 196, alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă proiectul LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon , Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI

ART.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2, în cuantum de 2.071.680,93 lei (inclusiv TVA).

ART.3 Se aprobă contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului,în cuantum de 555.120,95 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2 si suma de 683.878,55 lei fără TVA, reprezentând contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent.

ART.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.5 Se împuternicește DAN GHIURCO să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

ART.6  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar, Serviciul Contabilitate și Compartimentul Managementul proiectelor și Achiziții Publice.

ART.7  Prezenta se comunică cu

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Domnul  Primar

          -Serviciul contabilitate

          -Compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

          -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

          -Mass-media/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

   MUREȘAN AUGUSTIN                                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                          OPRIȘ MARIA