HOTĂRÂREA nr.183 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.183

Din 17.12.2019

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. IV 2019

 la Spitalul Orășenesc Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr. 3045/ 16.12.2019 al Spitalului Orășenesc Jibou inregistrat la primaria orasului Jibou cu nr. 15593/16.12.2019 privind contul de executie bugetară pe trim IV 2019;

-Referatul de aprobare nr.15592/16.12.2019  a   domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  al Spitalului Orășenesc Jibou pe trim.IV 2019 astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2019 PREVEDERI DEFINITIVE 2019 INCASARI/PLATI 15.12.2019
  VENITURI TOTALE   13.200.000 12.689.000 11.833.076
  Venituri din prest servicii 331008 267.000 264.000 256.207
  Venit din contractele cu casele de asig de sanatate 331021 4.890.000 4.350.000 4.287.998
  Venituri din contract incheiate  cu directiile de sanatate publica 331030 1.705.000 1.550.000 1.479.762
  Venit din contrc incheiate cu direct sanatate din sume alocate  din venituri proprii ale  MS 331031 15.000 11.000 1.065
  Alte venituri din prtestari servicii si alte activitati 331050 0 0 1
  Subv din bug locale  ptr finatarea ch curente din domeniul sanatatii 431010 132.000 132.000 92.000
  Subv din bug locale  ptr finatarea ch capital  din domeniul sanatatii 431014 50.000 889.000 252.195
  Subv din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate ptr acoperirea cresterilor salariale 431033 5.698.000 5.050.000 5.020.848
  Sume din excedent an anterior 431015 443.000 443.000 443.000
  CHELTUIELI TOTALE   13.200.000 12.689.000 11.426.513
  CH PERSONAL 10 11.220.000 9.925.000 9.877.888
  CH MATERIALE   Din care 20 1.832.000 1.777.000 1.285.753
  Bunuri si servicii 20.01 602.000 677.000 565.740
  Reparatii curente 20.02 300.000 300.000 64.637
  Hrana 20.03 200.000 180.000 148.704
  Medicamente 20.04 593.000 488.000 415.423
  Obiecte inventar 20.05 75.000 70.000 44.154
  Alte chelt (depl  ,preg profesionala, alte chelt.)   62.000 62.000 47.095
  CHELTUIELI CAPITAL 71 148.000 987.000 262.872

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și dna Opriș Dorina,Șef serviciu buget finanțe contabilitate si Spitalul orasenesc  Jibou .     

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Spitalul Orășenesc Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA