HOTARAREA NR. 1 Din 8 ianuarie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 1

                                                            Din 8 ianuarie 2016

Privind aprobarea  acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în 08.01.2016,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr.  87 din 05.01.2016 al biroului buget, finanţe, contabilitate; expunerea de motive a d.nei viceprimar si  avizul cu nr. 180/07.01.2016 al comisiei  de specialitate nr.1  a Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile cap.V, art.5 pct.13 lit.b din Anexa la Ordinul MFP nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015;     

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 la sectiunea de dezvoltare cu suma de 5.076.869,72 lei din excedentul bugetului local.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar-Indreies Ana Claudia şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

    Sarkozi Paul                                                                       SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria

Author: primaria_jibouwp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *