HOTĂRÂREA nr.185 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.185

Din 17.12.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a suplimentării valorii de achiziție  pentru realizarea lucrărilor de Modernizare și extindere Centrul de resurse Comunitare

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            – referatul de aprobare  nr.15.336/16.12.2019 a domnului primar;

            – raportul de specialitate  nr.15.537/16.12.2019 al compartimentului Management de proiecte  și achiziții publice prin care se propune aprobarea  indicatorilor tehnico –economici și a suplimentării valorii de achiziție  pentru realizarea  lucrărilor de  Modernizare și extindere Centrul  de resurse Comunitare, finalizarea Studiului  de Fezabilitate  pentru obiectivul  de investitie  Modernizare și extindere Centrul  de resurse Comunitare care va fi realizat în cadrul proiectului Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități cod SMIS 101910  cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul  Operațional  Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritara  nr. 4;

       Văzând prevederile   art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (4) lit. d, art. 139 (1) (3)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

       În  temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico economici  pentru obiectivul de investiție  ”Modernizare și extindere Centrul de resurse Comunitare  care va fi realizat în cadrul proiectului Abordare integrată a sărăciei  și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități cod SMIS 101910”, conform devizului general anexat.

            Art.2 Se aprobă suplimentarea valorii pentru obiectivul  de investiție ”Modernizare și extindere Centrul de Resurse Comunitare  care va fi realizat în cadrul proiectului Abordare integrată a sărăciei  și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități cod SMIS 101910, cu suma de 121.006,10lei fără TVA sumă  ce va fi considerată  neeligibilă  și va fi suportată din bugetul local.

            Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Compartimentul  Management de proiecte  și achiziții publice.

            Art.4 Prezenta  se comunică cu:

            – dl. Primar

            – Instituția Prefectului –județul SĂLAJ           

            – Serviciul buget finanțe contabilitate impozite și taxe

            – Compartimentul  Management de proiecte  și achiziții publice

            – dosar de ședinta /dosar hotărâri

            – publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA

Author: Ileana Claudia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *