HOTĂRÂREA nr.48 Din 22.03.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.48

Din 22.03.2024

privind  modificarea Anexei la HCL nr.194/2023 pentru stabilirea  impozitelor  și 

taxelor  locale pentru  anul  2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 3178/14.03.2024 al Compartimentului impozite și taxe privind  modificarea Anexei la HCL nr.194/2023 pentru stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale pentru  anul  2024;

-Referatul de aprobare nr. 3177/14.03.2024 al primarului orașului Jibou;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului Local;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art.266 alin 5 și 6 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.196/2017 pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr.296/21.12.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal;

-OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

Art. 1  Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr.194/2023 pentru stabilirea  impozitelor  și 

taxelor  locale pentru  anul  2024, astfel:

-Capitolul III, art.470, pct.3 se modifică și va avea următorul conținut:

Pentru anul 2024 se va reduce cu 50% impozitul pentru mijloacele de transport hibride.

-Capitolul VIII, pct. E se modifică și va avea următorul conținut:

– prețul de pornire a licitației pentru pajiștile elegibile APIA va fi de 314,4 lei/ha/an.

Celelalte prevederi ale HCL nr.194/2023 pentru stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale pentru  anul  2024, rămân neschimbate.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și  Serviciul buget , finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIȘ FELICIAN RADU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                      TEGLAȘ RODICA