HOTĂRÂREA NR.70

Din 23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL     

HOTĂRÂREA NR.70

Din 23.04.2024

Privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 6363/02.12.2020, aferent proiectului:

“Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și Construire Sală de Sport în localitatea Jibou,

jud. Sălaj”, cod SMIS 122405

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 5130/22.04.2024;

-Raportul de specialitate nr. 5131/22.04.2024 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-contractul de finanțare nr. 6363/02.12.2020, aferent proiectului: “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și Construire Sală de Sport în localitatea Jibou, jud. Sălaj”, cod SMIS 122405

-prevederile instructiunii nr. 207/31.10.2023 in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, prin care s-a stabilit modalitatea de declarare a proiectelor etapizate/nefunctionale/ nefinalizate;

Potrivit prevederilor:

-Art. 44-46  din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  și continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2) lit. b) coroborat cu art 129 (4) lit. d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 6363/02.12.2020, aferent proiectului: “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și Construire Sală de Sport în localitatea Jibou, jud. Sălaj”, cod SMIS 122405, finantat prin POR 2014-2020, până la 31 mai 2024.

Art.2 Aprobarea asumării implementării activităților proiectului din surse proprii, la nivelul devizelor generale aprobate prin hotărâri de consiliu local al orașului Jibou, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor proiectului, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 34/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instructiunii 207/31.10.2023.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou, Comp.  management de  proiecte și achiziții publice și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ  RODICA