HOTĂRÂREA  nr.68

Din  23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA  nr.68

Din  23.04.2024

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local

din  luna  Mai 2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr.68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Art. 139 (1,3) art 196 (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  Mai 2024 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier, Boian Ion Radu  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi  secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4  Prezenta se comunică cu

           -Instituția Prefectului-județul Sălaj

             -Primarul orașului Jibou

             -Persoana menționată la articolul 1

             -Dosar hotărâri /Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA