HOTĂRÂREA nr.67

Din 23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.67

Din 23.04.2024

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici și a Proiectului Tehnic pentru investiția

“Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Grădinița cu Program Normal Nr. 3, Jibou”

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 4867/18.04.2024 al domnului Primar;

-Raportul de specialitate nr. 4868/18.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-contractului de finanțare nr. 104/G/GES/21.04.2023 încheiat între Orașul Jibou și Administrația Fondului pentru Mediu respectiv a proiectului tehnic nr. 28/2021 pentru obiectivul de investitii Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Grădinița cu Program Normal Nr. 3, Jibou”;

Văzând prevederile:

-Art. 44-46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.b), coroborat cu art.129 (4) lit. d), art.139 (1,3), art.196 (1) lit.a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobăIndicatorii Tehnico-Economici și Proiectul Tehnic pentru investiția “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ la Grădinița cu Program Normal Nr. 3, Jibou”, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredințează primarul orașului Jibou și Comp. Management de proiecte și Achizitii publice.

Art.3 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. Managementul proiectelor și Achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de sedinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA