HOTĂRÂREA nr.66

Din 23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.66

Din 23.04.2024

privind aprobarea încheierii Contractelor de mandat, prin care Asociaţiile de proprietari încredinţează Orașului Jibou stabilirea şi efectuarea măsurilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea şi implementarea proiectelor pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 5036 /19.04.2024 al domnului Primar;

-Raportul de specialitate nr. 5037/19.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-PROGRAMULUI REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 – Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor OBIECTIV DE POLITICĂ 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 3- O regiune cu localități prietenoase cu mediul, OBIECTIV SPECIFIC 2.1:  Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

-Solicitarea Asociatiei de Proprietari 1 Mai nr. 3537/21.03.2024, privind stabilirea şi efectuarea măsurilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea şi implementarea proiectelor pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe;

-Starea destul de degradată a anvelopei blocurilor de locuințe din Orașul Jibou;

-Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali precum și a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.

Văzând prevederile:

-Art. 2009 din Legea nr.287/2009 Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.b), coroborat cu art.129 (4) lit. d), art.139 (1,3), art.196 (1) lit.a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea încheierii Contractului de mandat prin care Asociaţia de proprietari 1 Mai, încredinţează orașul Jibou stabilirea şi efectuarea măsurilor şi acţiunile ce se impun pentru pregătirea cererii de finanţare, contractarea şi implementarea proiectelor pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, în condiţiile şi cu respectarea PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 – Creşterea eficienţei energetice în regiune ca parte a investiţiilor în sectorul locuinţelor OBIECTIV DE POLITICĂ 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziţiei către o energie curată şi echitabilă, a investiţiilor verzi şi albastre, a economiei circulare, a

atenuării schimbărilor climatice şi a adaptării la acestea, a prevenirii şi gestionării riscurilor, precum şi a unei mobilităţi urbane durabile Prioritatea 3- O regiune cu localităţi prietenoase cu mediul,

OBIECTIV SPECIFIC 2.1: Promovarea măsurilor de eficienţă energetică şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează Primarul Orașului Jibou să semneze Contractul de mandat încheiat între Orașul Jibou şi Asociaţia de proprietari menţionată la art.l din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredințează primarul orașului Jibou și Comp. Management de proiecte și Achizitii publice.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. Managementul proiectelor și Achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de sedinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA