HOTĂRÂREA nr.65

Din  23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.65

Din  23.04.2024

privind aprobarea Regulamentului  de acordare a premiilor pentru elevii olimpici care au obținut rezultate deosebite la concursurile, olimpiadele și competițiile școlare – faza județeană/națională/internațională, examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat

Consiliul local Jibou  ;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 4864  din  17.04.2024 ;

-Raportul de specialitate nr. 4865  din  17.04.2024  al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Legea nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr.536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;

-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art.139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

                                                          HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul  de acordare a premiilor pentru elevii olimpici care au obținut rezultate deosebite la concursurile, olimpiadele și competițiile școlare – faza județeană/națională/internațională, examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Începând cu data prezentei HCL nr.93/2021 și HCL nr.21/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Jibou  și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Instituțiile școlare din UAT oraș Jibou

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA