HOTĂRÂREA nr.64

Din 23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA nr.64

Din 23.04.2024

Privind alocarea de sume pentru premierea familiilor care împlinesc

în acest an 50 ani căsătorie

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr. 4364 din  08.04.2024 întocmit de Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale și Serviciul public comunitar de evidența persoanelor prin care se propune alocarea de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie cu suma de 650 lei/familie (500lei/familie+100lei/placheta+ 50 lei/flori);

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 4363   din  08.04.2024;   

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 -Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu    modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art.129, alin. (2) lit.b), alin. 7 lit.b), art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei necesare pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie, 650 lei/familie din care 500lei/familie numerar, 100 lei/placheta, 50lei/flori.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou, Serviciul public comunitar de evidența persoanelor și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

     -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

     -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Serviciul public comunitar de evidența persoanelor

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Trezoreria Jibou 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA