HOTĂRÂREA  nr.63

Din  23.04.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.63

Din  23.04.2024

Privind prelungirea contractului de închiriere a spațiului comercial din localitatea Rona nr. 15/A, în suprafață de 61 mp pentru II Butaș Raluca

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.3886 din 28.03.2024 al Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere, pentru spatiul comercial din satul Rona;

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 3886 din 28.03.2024;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Cererea nr. nr.3466/20.03.2024 a doamnei Butaș Raluca în calitate de reprezentant legal al II Butaș Raluca;

-HCL nr.12/2014 privind aprobarea organizării licitației publice deschise cu strigare pentru închirierea unui spațiu comercial situat în localitatea Rona;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial din localitatea Rona nr.15/A în suprafață de 61 mp pentru II Butaș Raluca cu încă un an de zile.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– II Butaș Raluca

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

            ȘIGOVAN FLAVIU MIHAI                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA